Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij waterkoelercenter.nl als leverancier van producten optreedt aan klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij.
waterkoelercenter.nl is gevestigd en kantoorhoudend te Goor, E-mail: info@waterkoelercenter.nl


2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van Waterkoelercenter.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Waterkoelercenter.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Typfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

3. OVEREENKOMST
De koopovereenkomst tussen waterkoelercenter.nl en wederpartij is tot stand gekomen op het moment dat uw bestelling bij waterkoelercenter.nl is ontvangen. De koopovereenkomst kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

4. PRIJZEN
Alle prijzen zijn vanaf magazijn, exclusief Nederlandse omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de wederpartij zich niet in het land van de verzending bevindt, is de wederpartij aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5. AFZETGEBIED
Alle op de internetsite vermelde prijzen en verzendkosten gelden, tenzij expliciet anders vermeld, alleen voor leveringen binnen Nederland.

6. VERZENDKOSTEN
Alle prijzen van de producten op deze site, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie, zijn exclusief bezorgkosten.
6.1 Afhalen: Wij beschikken over een afhaaladres in Goor. Na het maken van een afspraak zorgen wij dat de bestelde goederen voor u klaar liggen.


7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1 Bestellingen geplaatst en betaald voor 13.00 uur, verzenden wij dezelfde dag. U ontvangt deze normaliter binnen 2 werkdagen al thuis.
7.2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Koper. Het risico van de zaken gaat over op Wederpartij op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.3. Waterkoelercenter.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.

7.4. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Wederpartij Waterkoelercenter.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Reparatie- en montageopdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd na ontvangst van schriftelijke opdracht daartoe van de Wederpartij.

7.5. Wederpartij is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Wederpartij de door Waterkoelercenter.nl af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Wederpartij, ondanks sommatie van Waterkoelercenter.nl de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Waterkoelercenter.nl het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Wederpartij voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Wederpartij is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Waterkoelercenter.nl gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

7.6. Indien op verzoek van Wederpartij de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Wederpartij gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

7.7. Waterkoelercenter.nl is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

8. BETAALMOGELIJKHEDEN
Waterkoelercenter.nl biedt verschillende manieren van betalen, zoals vooruitbetaling en electronische betaling.

8.1 Vooruitbetaling
Vooruitbetaling betekent dat u geld overmaakt van uw bankrekening naar de bankrekening van waterkoelercenter.nl. Uw bestelling wordt verzonden als uw betaling binnen is.

8.2 iDEAL
Tijdens het bestelproces wordt u gekoppeld met het telebankier-systeem van uw eigen bank

8.3 PayPal
Veilig en gemakkelijk online betalen via uw eigen PayPal account

8.4  Eigendomsvoorbehoud
8.4.1. Waterkoelercenter.nl behoudt zich het eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, totdat integraal aan haar zullen zijn voldaan:
– de door Koper verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
– vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
8.4.2. Het is Koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
8.4.3. Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan waterkoelercenter.nl toekomt, kan Koper daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.
8.4.4. Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties zoals in lid 1 bedoelt, is Waterkoelercenter.nl gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper machtigt waterkoelercenter.nl reeds nu vooralsdan onherroepelijk om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van Koper. Waterkoelercenter.nl is niet verplicht het reeds betaalde aan Koper terug te betalen.

9. RETOUR PRODUCTEN
9.1 Producten, die u bij waterkoelercenter.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt, in de originele verpakking en in goede staat verkeert. Het orderbedrag zal dan minus de transportkosten gerestitueerd worden.

Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@waterkoelercenter.nl. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt komen de verzendkosten van retournering voor rekening van de wederpartij.

9.2 De wederpartij kan binnen 14 dagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Het orderbedrag, mits reeds voldaan, zal dan gerestitueerd worden. Hiertoe dient u binnen 14 dagen na bestelling contact op te nemen met info@waterkoelercenter.nl. Indien de producten reeds zijn uitgeleverd is artikel 9.1 van kracht.
9.3 Wanneer u een defect product heeft ontvangen, wordt deze door waterkoelercenter.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Indien exact hetzelfde product niet meer leverbaar is heeft u recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@waterkoelercenter.nl. Waterkoelercenter.nl vergoedt de kosten voor het retourneren tot het maximum van de oorspronkelijke verzendkosten welke door waterkoelercenter.nl in rekening zijn gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
9.4 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door waterkoelercenter.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Waterkoelercenter.nl vergoedt de kosten voor het retourneren tot het maximum van de oorspronkelijke verzendkosten welke door waterkoelercenter.nl in rekening zijn gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
9.5 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het retourbedrag binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@waterkoelercenter.nl.
9.6 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de wederpartij, zijn de bovenstaande rechten van de wederpartij door een met ommekomst van die termijn vervallen. Als het retourartikel niet goed in de originele verpakking (doos én transportdoos of inpakpapier), met de originele factuur en met alle onderdelen is teruggestuurd, vervallen bovenstaande rechten van de wederpartij en blijft de aankoop eigendom van de wederpartij. De wederpartij kan tegen betaling van de portokosten, de aankoop weer door waterkoelercenter.nl teruggestuurd krijgen.

10. KLACHTEN, ONDERZOEKSPLICHT, VERJARING EN NAKOMING
10.1 Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per email en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u waterkoelercenter.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u de producten te retourneren en heeft u de keuze de betreffende producten te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de orderwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan waterkoelercenter.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Waterkoelercenter.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van waterkoelercenter.nl komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
11.3 Waterkoelercenter.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
11.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van waterkoelercenter.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen waterkoelercenter.nl en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van waterkoelercenter.nl of de wederpartij. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. PRIJZEN, AFBEELDINGEN EN TEKSTEN
Waterkoelercenter.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

E-mail: info@waterkoelercenter.nl

Waterkoelercenter is een handelsnaam van ITS Office Supplies B.V.

KvK: 08208987
Tel: 0547-286100